Fuji Ramen House

Bowls of soup from the Fuji Ramen House